Reisitingimused

Reisitingimused

Kliendikohustust:

Palume kontrollida väljalennuaega 24 h enne reisi algust Tallinna Lennujaama ametlikul kodulehel. Lennuajad võivad muutuda!

Palume tutvuda alljärgneva informatsiooniga.


Toodud tingimused kehtivad ka siis, kui klient suhtleb Orion Reisiga e-maili/webi või telefoni vahendusel ning talle ei ole nimetatud dokumenti paberil väljastatud. Avaldame teksti muutmata kujul.

LEPINGUTINGIMUSED

(REISIBÜROO VASTUTUSE PIIRID JA REISITEENUSTE MÜÜGI TINGIMUSED):

1. REISIBÜROO VASTUTUS:

Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja.Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii,laevafirma,hotelli, reisikorraldaja,autorendifirma jne)teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.Tellimusel palun kindlasti täpsustage kes vastutab reisi eest ja tutvuge reisikorraldaja reisitingimustega.Tasudes tellimuskinnituse eest olete aktsepteerinud Orion Reiside OÜ ja reisikorraldaja reisitingimusi.Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele,peate Te kõigepeaselt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal.Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks.Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast,peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile,adresseerituna Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama.Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta,mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või muu firma kaudu.Rahalised nõuded,mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega(moraalne kahju,närvikulu,ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.2. DOKUMENTIDE ÕIGSUS:

Peale reisidokumentide kättesaamist peab tellija viivitamatult kontrollima,kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad,nimed ja hinnad.Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile(tema puudumisel oma reisibüroo vastutavatule esindajale).Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires. 

3. TELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE:

Igal transpordiettevõttel,reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta.Reisibüroo on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgibnendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides,nagu ettevõtted ise otse kliendiga suheldes teeksid.Enamlevinud situatsioonid on järgmised: 

3.1.LAEVAPILETI MUUTMINE/TÜHISTAMINE

Tingimused vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel.Kuupäeva muutused onreeglina võimalikud lisatasu eest.Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa,kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada.Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks.Grupitellimuse tühistamisel alla 30enne väljsõitu kasseeritakse tühistamistrahv ka siis,kui piletid ei ole veel välja kirjutatud. 

3.2. HOTELLITELLIMUSTE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

Kui hotellitellimus,mida Te ei kavatse kasutada,ei ole tühistatud hiljemalt hotelli saabumise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks,kasseeritakse reisijalt 100% maksumusest.Voucheriga maksmise korral ja/või messide ja suurürituste aegse majutuse korral võivad tühistamistingimused olla oluliselt rangemad eeltoodust!

Grupitellimuse(alates 10in) muutmine loetakse tühistamiseks,kui uued kuupäevad ei ole vahetult vanade kuupäevade läheduses või kui grupi suurus väheneb oluliselt.Kusjuures sellega kaasnevad trahvid,kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. 

3.3.PAKETIREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE.

Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita.Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine,seda suurem on trahv,ning võib ulatuda kuni 100%reisi maksumusest.Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega kataloogi lõpus,vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget.Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist,kes ei ole oma reisitingimusi trükitud kujul avaldanud.

Reisi tühistamine viisa mittesaamise tõttu loetakse reisijapoolseks tühistamiseks ning sellega seotud trahve/kahjusid ei kompenseerita,samuti ei kata seda riski ka reisikindlustused. 

3.4. Lennupiletide MUUTMINE JA TÜHISTAMINE 

Väljastatud lennupilet (ükskõik kas elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma (vedaja) ja Kliendi (reisija) vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest ja selle järgi kohustub lennufirma transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.

Pileti täpsemad kasutustingimused (muutused, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest.

Lende tuleb kasutada piletil olevas järjekorras ja üksnes selle inimese poolt kelle nimele pilet on väljastatud.

Orion Reisid OÜ toimib piletit müües vastava lennufirma volitatud agendina ja vastutab pileti korrektse vormistamise eest.

Palume piletid kättesaamisel alati põhjalikult üle kontrollida ja võimalike vigade leidmisel piletilolevas infos meid sellest koheselt informeerida. Vigade parandamine ei pruugi olla tehniliselt võimalik kui meile neist sama päeva jooksul teada ei anta. Kõigi võimalike vaidluste puhul lähtume alati üksnes kirjalikest dokumentidest (pakkumised, reisikavad, piletikinnitused jm).

Kui reisija ei ilmu lennule kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud.Tühistatud lennu eest raha ei tagastada. Reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei pruugi olla hinnareeglite kohaselt lubatud ja sellisel soovi korral võib lennufirma vajadusel nõuda lisatasu.

Peale lennupiletide kätte saamist tutvuge palun lennufirma tingimustega, nende kodulehel.


4. KINDLUSTUS:

Teie reisi katkemise või ärajäämise,pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumine korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja,transpordiettevõte ega reisibüro ühtegi Teie lisakulutust.Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta,on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis.Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama,milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne.Juhul,kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta,võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite tagajärgete eest.Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana,kui seda pole eraldi selgelt välja toodud.Tasudes kindlustuse eest, kinnitab klient, et on tutvunud kindlustuse tingimustega.

Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks,kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo.See kehtib ka juhul,kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde,ega selgitanud võomalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.

5. TARBIJAKAITSE:

Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta.Reisibüroo teenuseid kasutav klient/reisija on seotud järgmiste lepingutega: 

5.1.TRANSPORDIPILET

……kujutab endast lepingut vedaja(transpordiettevõtte)ja reisija vahel.Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel.Ostes pilet,aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused.Reisijapoolsest allkirja ei ole vaja. 

5.2.KÄESOLEV DOKUMENT

….mis on vastavalt olukorrale kas pakkumine,kinnitus või arve,kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja kliendi/reisija vahel.Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused sh ka transpordipiletid,mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla).Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja /või kinnitamine kirjalikult või suuliselt,samuti aga osalise või kogu summa tasuminereisibüroole on võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule.Füsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik.Maksenõusoleku esitamine ja /või maksmine (kunb enne toimub)tähendab seega Teiepoolselt nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga,samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega,mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult,või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandikäest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist. 

OÜ ORION REISID