Saada küsimus
 
 
 
     
Orion Reisid järelmaks. Ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!
KUHU TAHAD MINNA?
Liitu uudiskirjaga
AURINKO Reisitingimused
 

1. Reisileping ja vastutus lepingu täitmise eest:

1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse Horizon Travel OÜ, edaspidi Reisikorraldaja, ja Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja, edaspidi Reisija, vahel.
1.2 Reisikorraldaja vastutab reisi läbiviimise eest vastavalt lepingule. Vastutus puudutab ka Reisikorraldaja poolt lepingu täitmiseks kasutatavate ettevõtjate tegevust, va. käesoleva eeskirja punkt 9 nimetatud erandid.  
1.3 Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi Reisijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu. 
1.4 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastaks kirjeldustele ning kliendile antud kirjalikele lubadustele.
1.5 Reisija saab käesolevatele lepingutingimustele vastavat teavituskohustust täita, kui ta võtab ühendust Reisikorraldajaga või vahendajaga.
1.6 Reisikorraldaja poolt reisikataloogis või muus sarnases materjalis kättessadavaks tehtud reisikirjeldus peab sisaldama Võlaõigusseaduse § 867 lg 2 punktides 1 – 7 esitatud  andmeid.

2. Reisilepingu sõlmimine ja reisipaketi eest tasumise kord:
2.1 Reisileping loetakse sõlmituks ja Horizon Traveli reisitingimused aktsepteerituks, kui Reisija on maksnud Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisipaketi hinna või ettemaksu pärast reisi tellimist järgnevalt: 
2.1.1 kui reisini on rohkem kui 31 päeva, tuleb tasuda ettemaks suuruses  1800.-EEK/ täiskasvanu ning 900.-EEK/ 2-11a laps 7 päeva jooksul peale reisi tellimist;
2.1.2 kui reisini on vähem kui 31 päeva, tuleb tasuda reisi kogumaksumus 3 päeva jooksul peale reisi tellimist;
2.1.3 kui reisini on vähem kui 7 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt.
2.1.4 Antud maksereeglid kehtivad tellimuslendudel põhinevate reisipakettide korral. Liinilendudel põhinevate reisipakettide puhul võivad maksereeglid olla erinevad ja need sõltuvad konkreetse lennufirma reeglitest. Maksereeglid leiate vastava hooaja hinnakirjast konkreetse sihtkoha juurest.
2.2 Reisilepingu sõlmimisel on Reisikorraldaja kohustatud andma Reisijale informatsiooni reisil osalemiseks vajalike üldiste nõuete täitmise korrast ja tähtaegadest, reisi sihtkohamaa passi- ja viisanõuete, reisikindlustuse olemasolu ning tervishoiualaste soovituste kohta. 
2.3 Reisilepingu sõlmimisel on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitada kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise jms. kohta). Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest. 
2.4 Reisija soov reisipaketi ostmiseks on Reisikorraldajale siduv alates reisipaketi eest tehtava ettemaksu laekumisest kuni ettenähtud tähtaegadeni reisipaketi eest tasumiseks. Reisija poolt rohkem kui 37 päeva enne reisi algust tehtud broneeringut saab tühistada ühe (1) nädala jooksul alates broneeringu tegemisest. Kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisipaketi eest tasunud, on Reisikorraldajal õigus reisileping mittesõlmituks lugeda.

3. Reisipaketi hind ja hinnamuutused:
3.1 Reisipaketi hinna moodustavad reisiteenused, millised on kirjeldatud reisikataloogis või teistes reisi tutvustavates materjalides, Reisikorraldaja poolt tehtud kirjalikus pakkumises Reisijale, või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel. 
3.2 Reisipaketi hinna sisse ei kuulu reisi sihtkohamaa viisa maksumus ja viisateenuse osutamine või vahendamine, reisi sihtkohamaal ekskursioonide korraldamine või ekskursiooniteenuse vahendamine, reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine, autorenditeenuse vahendamine, Reisija käsutuses olnud majutusettevõtte teenuse pikendamine ärasõidupäeval või majutusettevõtte teenuse varasem kasutamine saabumispäeval.
3.3 Reisijal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitust juhul, kui Reisija jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse. 
3.4. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja hinnavahe tasumist nõuda Reisijalt, kui:
3.4.1. muutuvad Eesti või sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda;
3.4.2. muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud;
3.4.3. muutuvad oluliselt valuutakursid;
3.4.4. muutub kütusehind ja lennufirma seetõttu oluliselt tõstab lennuhinda;
3.4.5. reisitasu suurendamisest tuleb Reisijale teatada ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
3.5. Hinnagarantii. Hinnagarantii annab ootamatute hinnalisade eest kaitse. Hinnagarantii võimalike tulevaste  hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus tasutakse pärast reisi tellimisist hiljemalt 3 päeva jooksul  ja reisini on sealjuures jäänud vähemalt 31 päeva.
3.6. Hinnasoodustused. Igasugused Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult reisi tellimisel. Soodustused hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ning neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.6.1. Kehtib üks soodustus korraga. 
3.6.2. Laste hinnasoodustus antakse koos vanematega reisivatele lastele. Lastesoodustus ei kehti koolirühmade ja muude rühmareiside puhul, samuti ei saa laste hinnasoodustust omapäi reisivad noored.

4. Reisipaketi muutmine ja tühistamine mõjuva põhjuseta:
4.1 Mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada järgmistel tingimustel: 
4.1.1 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist rohkem kui 31päeva enne reisi algust  kuuluvad Reisija poolt tasumisele Reisikorraldaja bürookulud vastavalt 900.-EEK/ täiskasvanu ning 450.-EEK/ 2-11a lapse kohta; 
4.1.2 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist 30 - 15 päeva enne reisi algust jääb tasuks reisilepingu sõlmimisel tasutud ettemaks, s.o. 1800.-EEK täiskasvanu ja 900.-EEK 2-11a laps; 
4.1.3 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist 14 - 2 päeva enne reisipaketi algust on tasumisele kuuluv summa 50% reisipaketi hinnast; 
4.1.4 teatades reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist ette vähem kui 48 tundi enne reisi algust kuulub tasumisele 100 % reisipaketi maksumusest; 
4.1.5 kui reis põhineb liinilendudel, siis rakendatakse annulleerimisel lennukompaniide poolt kehtestatud trahvimäärasid, mis on ära toodud vastava hooaja hinnakirjades.  
4.2 Reisija nime on võimalik muuta kuni 7 päeva enne reisi algust vaid tellimus- ehk tšarterreisidel, hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 900.-EEK täiskasvanu ja 450.-EEK 2-11a lapse kohta ning Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, lennukipilet, hotellibroneering vms). Toa kohta on võimalik muuta maksimaalselt ühe Reisija nime.
4.3 Kinnitatud tellimuse reisikuupäeva või hotellibroneeringut on võimalik muuta kuni 14 päeva enne reisi algust vaid charter-reisidel, hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 900.-EEK täiskasvanu ja 450.-EEK 2-11a lapse kohta ning Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, võimalikud trahvid hotellibroneeringu tühistamise eest vms). Hilisemad muutused loetakse reisi annulleerimiseks mõjuva põhjuseta.
4.4 Kui Reisija soovib pikendada oma reisi kestvust sihtkohas olles, tuleb Reisijal tasuda bürookulud, lennupileti lisamaks vastavalt hinnakirjale ning muud reisi pikendamisega seotud kulud (majutus, viisa vms.).
4.5 Kui reisileping ei ole ennetähtaegselt lõpetatud, kuid Reisija jääb reisi alguspunkti ettenähtud ajaks tulemata või tuleb küll kohale, kuid tal puuduvad reisist osavõtmiseks vajalikud dokumendid, loetakse reisileping mõjuva põhjuseta ennetähtaegselt lõppenuks ning Reisikorraldaja kohustused Reisija ees täidetuks. 
4.6 Kui Reisikorraldajaga sõlmitud reisilepingu lõpetab seltskonna üks liige ning paketi hind põhineb ühes toas elavate konkreetsete reisijate arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest põhjustatud lisatasu.  
4.7 Rühmatellimuse puhul (s.o. 10 ja enam täiskasvanud reisijat, kes reisivad koos) kehtivad reiside muutmisel ja annulleerimisel rühmatingimused. Konkreetsed tingimused sõltuvad rühma suurusest ja reisi sihtkohast. Täpse info saate Horizon Travelist rühmareisi broneerimisel. 

5. Reisija ja Reisikorraldaja õigus reisilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks mõjuva takistuse ilmnemisel:
5.1 Mõjuva takistuse ilmnemisel on Reisijal õigus nõuda reisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning Reisikorraldajale reisipaketi eest tasutud hinna tagastamist. 
5.2 Mõjuvaks takistuseks loetakse: 
5.2.1 Reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine; lähedase inimese surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna.
5.2.2 Muu Reisija tahtest sõltumatult aset leidnud, kuid reisijaga seotud õnnetus, mida Reisikorraldaja aktsepteerib mõjuva takistusena (nt tulekahju, suur varaline kahju jne).
5.2.3 Sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (nt sõda, loodusõnnetus, streik jne) ei ole garanteeritud reisijate julgeolek. 
5.2.4 Lennukompanii, mille lendudel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
5.2.5 Reisija on kohustatud Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikult teatama mõjuva takistuse ilmnemisest. Reisikorraldaja nõudmisel on Reisija kohustatud esitama kirjaliku tõendi takistuse olemasolu kohta (arsti-, politseitõend vms.) kahe nädala jooksul arvates mõjuva takistuse ilmnemisest teatamisest. Kui Reisija ei esita kirjalikku tõendit mõjuva takistuse ilmnemise kohta, kohaldatakse Reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise suhtes reisilepingu mõjuva põhjuseta ennetähtaegse lõpetamise kohta sätestatut käesoleva eeskirja punktis  4.
5.2.6 Reisikorraldajal on Reisija poolt reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise taotluse esitamisel mõjuva takistuse ilmnemise tõttu õigus kinni pidada Reisijale tagastatavast maksest bürookulud ja  Reisikorraldajale reisilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tulenevad vältimatud kulutused (s.h. kulutused viisale, annulleerimistrahvidele jms.). Kui reis tühistatakse mõjuval põhjusel vähem kui 72 tundi enne algust, siis kehtivad tühistamisel tavapärased annulleerimistingimused ning rakenduvad vastavad trahvid. 
5.2.7 Kui Reisijat ei lubata reisile kehtetu või liiga lühikese kehtivusajaga reisidokumendi tõttu, siis ei loeta seda mõjuvaks  takistuseks ning rakendatakse tavapäraseid annulleerimistingimusi.

6. Reisija kohustused ja vastutus:
6.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal kõiki Reisikorraldaja või viimase  esindaja poolt kehtestatud ja suuliselt või kirjalikult  edastatavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutusettevõtete ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Reisija poolt nimetatud kohustuse mittetäitmisel on Reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda Reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist.
6.2 Kui Reisija ei täida käesoleva eeskirja punktis 6.1 nimetatud kohustusi, on Reisikorraldajal õigus Reisija reisileminek tühistada või Reisija reisilt kõrvaldada. Nimetatud  juhul ei ole Reisijal õigust nõuda Reisikorraldajalt makstud tasu tagastamist ning  kõik tema kojusõiduga seotud kulutused jäävad Reisija kanda.
6.3  Reisija vastutab kahju eest, mida ta on oma tahtliku või ettevaatamatu tegevuse või tegevusetusega põhjustanud Reisikorraldajale, kaasreisijatele või muudele isikutele (sh. lennukompaniile, majutusettevõttele jms).
6.4 Reisijal on kohustus kontrollida oma dokumentide kehtivust ja vastavust üldkehtivatele nõudmistele. Samuti jääb Reisijale vastutus isikliku reisikindlustuse hankimise eest.

7. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisilepingusse, reisilepingu lõpetamine Reisikorraldaja poolt:
7.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisipaketti algselt välja kuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada majutusettevõtet või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest reisipaketis tuleb Reisijatele teatada viivitamatult. 
7.2 Kui reisilepinguid reisipaketis osalemiseks on sõlmitud vähem kui Reisikorraldaja on planeerinud reisipaketi läbiviimiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom ning reisil osalemise tingimused Reisija jaoks ei muutu halvemaks esialgu kokkulepitust, asendada transpordivahendeid, ajakavasid ja reisi marsruuti või lugeda sõlmitud reisileping ühepoolselt lõpetatuks ja tagastada reisi eest makstu täies ulatuses. 
7.3 Reisikorraldajal on õigus reisileping Reisijaga ühepoolselt lõpetada, kui: 
7.3.1 Reisikorraldaja poolt määratud ja reisijatele reisilepingu sõlmimisel kokkulepitud tähtajaks ei ole kogunenud Reisikorraldaja poolt reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud Reisijatele reisi ärajäämisest ning sõlmitud reisilepingute ühepoolsest lõpetamisest teatama reisilepingu sõlmimisel kokkulepitud tähtaja jooksul. 
7.3.2 Reisikorraldaja võimalused reisi läbi viia on oluliselt raskendunud sihtkohamaal või selle lähedal toimuva erakorralise, Reisikorraldaja tahtele mittealluva sündmuse tõttu (force majeur) või muul põhjusel, kui Reisikorraldaja hinnangul seaks reisi toimumine Reisija julgeoleku ja turvalisuse põhjendamatult ohtu. 
7.3.3 Kui Reisikorraldaja jätab reisi läbiviimise ära käesolevates tingimustes loetletud asjaoludel, on Reisijal õigus nõuda uut samatasemelist reisi (asendusreisi) ärajäänud reisi hinnaga kehtiva hooaja reisidest sobilikku valides juhul, kui asendava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on ärajäänud reisist odavam, hüvitab Reisikorraldaja Reisijale hinnavahe.
7.4 Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

8. Puudused reisikorralduses. Puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine:
8.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokkulepitud.
8.2 Puuduseks ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheseid muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada.
8.3 Puuduseks ei loeta ka hilinenud saabumist  või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud Reisikorraldajast sõltumatul põhjusel ning ei ületa 8 tundi.
8.4 Kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik vm. tehniline põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.
8.5 Reisikorraldaja puuduseks ei saa pidada hotelli vahetumist vahetult enne reisi, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering. Reisikorraldaja kohustub asendama esialgse hotelli samaväärsega.
8.6 Reisikorraldaja puuduseks ei saa pidada lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Lennukompanii kompenseerib klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
8.7 Reisikorraldaja puuduseks ei saa pidada seda kui Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu.
8.8 Reisikorraldaja puuduseks ei saa pidada edasimüüja puudulikku või ebatäpset informatsiooni.
8.9 Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtkohas, tuleb koheselt teatada reisiesindajale kirjalikult sihtkohas või vastava teenuse osutajale. Kui kohapeal osutub puuduse kõrvaldamine võimatuks, tuleb sellest teatada kirjalikult Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui seitse (7) päeva pärast reisi lõppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitist saamata jäänud teenuse eest, tuleb Reisijal kirjalikule kaebusele lisada kviitungite originaalid ja teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta.  
8.10 Reisikorraldaja on kohustatud puuduse reisikorralduses koheselt kõrvaldama. Reisikorraldaja võib jätta puuduse reisi ajal kõrvaldamata, kui see osutub tema võimetele mitte vastavaks. Puuduse kõrvaldamata jätmise korral on Reisijal õigus saada kompensatsiooni. Kompensatsiooni suurus lepitakse kokku Reisija ja Reisikorraldaja vaheliste läbirääkimiste käigus, kokkuleppe mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele kohtus.

9. Reisikorraldaja või reisi vahendaja poolt tekitatud kahju hüvitamine reisijale:
9.1 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud nendest sõltumatutel (force majeur) asjaoludel. 
9.2 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest. Samuti ei vastuta Reisikorraldaja nende kahju eest, mis tekkivad, kui Reisija satub kuritöö ohvriks. 
9.3 Reisikorraldaja vastutust välistavad erijuhtumid: 
9.3.1 Reisikorraldaja ei vastuta reisi sihtkohamaa ilmastikuolude mittevastavuse eest reklaamides või muudes reisipaketi kirjeldustes avaldatud aastate keskmistele andmetele; 
9.3.2 Reisikorraldaja ei vastuta reisiteenuste osutajate poolt, kui selleks on keegi teine kui Reisikorraldaja, põhjustatud viivituste, ebamugavuste või reisipaketi muutuste eest, kui sellise asjaolu tekitab ootamatu tehniline rike, majutusettevõtte personali või liiklusvahendi juhi tegevus või tegevusetus; 
9.3.3 Reisikorraldaja ei vastuta oma lepingupartneri, kelle käest ostetakse reisipaketis sisalduvaid reisiteenuseid, selliste majandustegevusalaste otsuste eest, mis võivad põhjustada Reisijatele ebamugavusi. Informeerides sellest eelnevalt Reisijat on Reisikorraldajal kohustus omal kulul asendada reisipaketis ettenähtud reisiteenus mõne teise vähemalt samaväärsega; 
9.3.4 Reisikorraldaja ei vastuta reisipaketis sisalduva reisijateveo tehnilise korraldamise eest, samuti Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest; 
9.3.5 Reisikorraldaja kohustub abistama Reisijat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena Reisija elu, tervis või vara satuvad hädaohtu. Reisikorraldaja abi Reisijale seisneb ravi, ennetähtaegse tagasisõidu kodumaale või sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama Reisikorraldaja kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused. 

10. Reisilepingu üldiste tingimuste kehtivus:
10.1 Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest.
10.2 Reisilepingu tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse eekõige lahendada Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste korras. Reisijal on õigus käesolevatest reisilepingu tingimustest tulenevate vaidluste korral esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseametile või hagi oma rikutud õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.